Privacy Policy

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma bildirimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. d

Tarafınıza ait kişisel verilerin güvenliği şirketimiz için büyük önem arz etmekte olup, kişisel verileriniz işlenme amacına ve yasal düzenlemelerin öngördüğü şartlara uygun olarak güvenli şekilde, işletmemizi bağlayan hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreler içerisinde mevzuata ve iyi uygulamalara uygun koşullarda saklanır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz; AWP Servis Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenir/işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile ilişki içerisinde olan yurt içindeki ve yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş, promosyon veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profilimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca KVK Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurt içi/yurt dışı bağlı ortaklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya yüklenicilerine aktarabilir. AWP Türkiye kişisel verilerinizi, mevzuata uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (AWP Türkiye'nin merkezi, şubeleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis veya diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerini, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmemiz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret belirlenmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemleri vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin Şirketimiz ile iletişimi yazılı olarak aşağıda detayları verilen adrese doğrudan başvurarak ya da noter kanalı ile başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

AWP Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
Büyükdere caddesi Enka Binası No:108 Kat:10 Esentepe 34394 İstanbul

 

Şirketimizin kişisel veri işleme amaçlarında olabilecek değişiklikler, KVK Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.